• English
  • Nepali
  •  

Detail

विप्रेषणको उपयोग सम्बन्धी परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

2017-04-14
                                                   नेपाल सरकार
                                           श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
                                              सिहदरबार, काठमाण्डौ।
 
 
                                                                                                                                                                                              दोश्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७४।०१।०१
 
विप्रेषणको उपयोग सम्बन्धी परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सूचना:
 
यस मन्त्रालयबाट आ.व. 073।074 मा विप्रेषणको उपयोग सम्बन्धी अध्ययन गर्न परामर्श सेवा लिनुपर्ने भएकोले यस मन्त्रालयमा आ.व. २०७३।७४ मा सूचीकृत भएका परामर्शदाताहरुबाट प्रथमपटक प्रकाशित सुचना अनुसार आवश्यक संख्यामा पर्न नआएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ पुन: यो सूचना प्रकासित गरिएको छ। यस सम्बन्धी TOR मन्त्रालयको वेभसाइट (www.mole.gov.np) मा राखिएको व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
View All

Latest Notice

View All