• English
  • Nepali
  •  

Detail

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

2018-05-13
नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रकासित मितिः 2075/01/30
यस मन्त्रालयको स्वीकृत स्पेसिफिकेशन अनुसार मोटरसाइकल थान- ४ र स्कुटर थान- १ शिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक आपुर्तीकर्ता, निर्माणकर्ता, कम्पनी वा फर्महरुले लिखित शर्तहरको अधिनमा रहि दरभाउपत्र पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ।
शर्तहरुः
१.    यो सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ औं दिन सम्मको कार्यालय समय भित्र इच्छुक आपुर्तीकर्ता, निर्माणकर्ता, कम्पनी वा फर्महरुले लिखित निवेदन तथा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र सँगै राखि यस मन्त्रालयको खरिद इकाईवाट रु १,०००।- तिरी (पछि फिर्ता नहुने गरी) शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्न सकिनेछ ।
२.    दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्रसाथ फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, मु.अ.कर तथा पान दर्ता प्रमाणपत्र, आ.व. २०७३।७४ को करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ। दरभाउपत्रदाताले आफु खरिद कार्वाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कार्यमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कसुरमा सजाय नपाएको घोषणा सहित आफुले उपलब्ध गराउने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन र सो सम्बन्धी कागजातहरु आदि दरभाउपत्रसाथ पेस गर्नुपर्नेछ।
३.    दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र साथ ४ वटा मोटरसाइकलको लागि रु २५,०००(अक्षेरुपी पच्चीस हजार मात्र) र १ वटा स्कुटरको लागि रु ६,०००(अक्षेरुपी छ हजार मात्र) एकमुष्ट वा छुट्टाछुट्टै कम्तीमा पनि ७५ दिन म्याद भएको निशर्त ‘क’ वर्गको बैंकवाट जारी बैंक जमानत पत्र वा देहायवमोजिमको खातामा नगदै जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेस गर्नुपर्ने छ।
बैंकको नामः एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, सिंहदरबार ख) कार्यालयको नामः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ग) कार्यालय कोडः२७-३७१-०३ घ) धरौटी खाता नं १३५००१
४.    खरिद भएका दरभाउत्रहरु यो सूचना प्रकासन भएको १६ औं दिनको १२ बजे सम्म यस मन्त्रालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । सो समय भित्र दर्ता हुन आएका दरभाउत्रपत्रहरु सोहि दिनको १ बजे दरभाउपत्रदाताहरु वा निजहरुका प्रतिनिधिहरु र सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ। दरभाउत्रपत्रदाताहरु वा निजका प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभएमा पनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन।खरिद गर्ने अन्तिम दिन, दर्ता गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा बिदा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उक्त कार्य हुनेछ।
५.    दरभाउपत्र सम्बन्धी शर्तहरु दरभाउपत्र फाराममा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ। सवारीसाधनहरुको स्पेसिफिकेशन लगायतका विवरणहरु दरभाउपत्रसाथ प्राप्त हुनेछन। खरिद सम्बन्धि अन्य सम्पुर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित हुनेछ। दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ।
६.    दरभाउपत्र सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यस मन्त्रालयको वेभसाइट www.mole.gov.np तथा फोन नं ०१-४२००४७८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
View All

Latest Notice

View All