• English
  • Nepali
  •  

Detail

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

2018-05-16
मितिः- २०७५।०२।०२
 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना    
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०२।०२ गते
यस मन्त्रालय अन्तरगत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डमा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४१(१) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परिक्षाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट गोरखापत्र दैनिकमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र देहायको शर्तहरुको अधिनमा रही दरखास्त आव्हान गरिएको छ । 
 
१. कार्यकारी निर्देशकको  पदमा दरखास्त दिन आवश्यक न्यूनतम योग्यताः 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि देहायको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछः
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, जनप्रशासन मध्ये कुनै एक विषयमा   कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको,
(ग) उमेर पैंतीस वर्ष पुरा भई पच्पन्न वर्ष ननाघेको,
(घ)  सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा कम्तिमा अधिकृतस्तरको पदमा दश वर्षको कार्य गरेको,
(ङ)  नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय नपाएको,
(च)  राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको ।
 
२.  कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधाः कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले पाए सरह हुनेछ र निजले पाउने अन्य सुविधा नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । 
 
३. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र।
 
४. दरखास्त साथ देहायका विवरणहरु खुल्ने प्रमाणित कागजातहरु समावेश हुनु पर्नेछः
(क) नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्रको उम्मेदवार स्वयंबाट प्रमाणित छायाप्रति,
(ख) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी उम्मेदवार स्वयंबाट प्रमाणित कागजातहरु,
(ग) तोकिएको कार्य अनुभव सम्वन्धी उम्मेदवार स्वयंबाट प्रमाणित कागजातहरु,
(घ) सम्बन्धित उम्मेदवारको स्वयंबाट हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण ।
 
 
 
५. सोच पत्र र व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेः    
दरखास्त साथ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएमा वोर्डको प्रभावकारी सञ्चालनद्धारा निर्धारित उद्देश्य परिपूर्ती गर्ने र वोर्ड संचालनार्थ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सम्बन्धी सोच पत्र (Vision Statement)  र चार वर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना (Business Plan) छुट्टै सिलबन्दी गरी पेश गर्नुपर्नेछ । 
 
६. छनौट विधिः
योग्य उमेदवार छनौट गर्न सिफारिश समितिले देहाय बमोजिमका विधिहरु अवलम्वन गर्नेछः        
(क) सोच पत्र र व्यावसायिक  कार्य योजनाको मूल्याङ्कन,       
(ख) सोच पत्र र व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण मूल्याङ्कन,      
(ग) शैक्षिक योग्यताको मूल्याङ्कन,
(घ) अन्तरवार्ता ।
 
७. दरखास्त दस्तुरः रु.१,५००।- (एक हजार पाँच सय), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको राजश्व खाता नं.
कार्यालय कोड नं. २७/३७१-०३
खाता नम्बर ५२०१५६५
राजश्व शीर्षक नं.१४२२४
मा जम्मा गरी भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।
 
८. दरखास्त बुझाउने स्थान र समयः सूचनाको म्याद भित्र सार्वजनिक विदाको बाहेक कार्यालय समय भित्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दर्ता चलानी कक्षमा दर्ता गरी प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्नेछ ।
 
९. सोचपत्र र व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरणको मिति, स्थान र समय पछि जानकारी गराइनेछ । 
 
१०.अन्तरवार्ताको मिति, स्थान र समय पछि जानकारी गराइनेछ ।
 
View All

Latest Notice

View All