• English
  • Nepali
  •  

Detail

आ.व.२०७३।७४ मा दर्ता भएका सूचीकृत फर्म/कम्पनीहरु

2016-08-08
companies.jpg
आ.व. २०७३।७४ का लगाि यस मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु खरिदका लगाि यस मन्त्रालयको मिति २०७३।०४।२३ (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार सूचिकृत भएका फर्म/कम्पनीहरुको विवरण देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा सूचना गरिएको छ ।
View All

Latest Notice

View All