• English
 • Nepali
 •  

शाखाहरु

प्रशासन शाखा

 1. आन्तरिक प्रशासन सुव्यवस्था गर्ने, स्टोर व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासन।
 2. निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिइने सुविधा, पुरस्कार र विभागीय कारवाही।
 3. मन्त्रालय र संगठन, दरवन्दी सृजना, कर्मचारी कार्य विवरण, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, वढुवा, अवकाश सम्वन्धमा मन्त्रालयवाट गर्नुपर्ने कार्यहरु।
 4. स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति, तालीम, गोष्ठी आदिमा कर्मचारी मनोनयनको लागि सिफारिस तथा काज स्वीकृति।
 5. मन्त्रालय भित्र परिवहन तथा सञ्चारको व्यवस्था।
 6. मन्त्रालय भित्र कागज धुल्याउने तथा लिलामी सम्बन्धी व्यवस्था।
 7. घर जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम कार्य।
 8. मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था।
 9. उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी कार्य।
 10. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रसंगको सर्म्पर्क तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य।
 11. लाइब्रेरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य।
 12. मन्त्रालयको website व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य।
 13. नीति समन्वय समिति (PCC) सम्बन्धी कार्य।
 14. बिभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुने मन्त्रालयका राम्रा र नराम्रा खवरहरु संकलन गरी व्यवस्थित गर्ने।
 15. सोको जानकारी समय समयमा महाशाखा प्रमुख मार्फ सचिवलाई अवगत गराउने।
 16. मन्त्रालय अर्न्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरुको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने।

 

नीति, योजना तथा अनुगमन शाखा

 1. मन्त्रालयको रणनीतिक योजना कार्यको तयारी गर्ने गराउने ।
 2. नीति तर्जुमा प्रस्तावको उत्पत्ति तथा निर्णयको लागि मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
 3. नीतिहरु तर्जुमा गर्ने आवश्यक विवरणहरु सम्बन्धित शाखाहरुवाट संकलन गर्ने गराउने ।
 4. स्वरोजगार तथा रोजगारका अवसरहरु सृजना हुने वातावरण तयार गर्ने नीति तर्जुमाको लागि मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने गराउने।
 5. आन्तरिक तथा वाहृय रोजगारी अभिवृद्धिका लागि तालिम सम्बन्धी नीति तर्जुमाको लागि मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने गराउने।
 6. मन्त्रालय र विभागहरु अर्न्तर्गत संचालन हुने विकासका आवधिक एवं सालवसाली कार्यक्रमहरु तयार गर्ने गराउने।
 7. रा.यो.आ.को सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्श अनुरुप मन्त्रालय अर्न्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमहरु बीच समन्वय गर्ने गराउने ।
 8. मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका निकायहरुमा संचालित विकास कार्यक्रमहरुको अनुगमन, प्रगति समीक्षा तथा मूल्यांकन परिमार्जन र संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 9. रा.यो.आ.संग निकट सम्बन्ध राखी दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना तयार गर्ने गराउने ।
 10. मन्त्रालय वा मातहत विभाग कार्यालयहरुवाट गरिएका अध्ययनहरुको निष्कर्षाई योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गराउने।
 11. मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने वैदेशिक सहायता सम्वन्धी कार्यको प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखासंग समन्वय राख्‍ने।
 12. विदेशी सहयोगवाट संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलव्ध गराउने तथा दातृ संस्थासंग सर्म्पर्क केन्द्रको रुपमा गर्ने कार्य ।
 13. विदेशी सहयोगवाट संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्बन्धमा मन्त्रालयवाट गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने गराउने ।
 14. वैदेशिक सहयोग तथा ऋणवाट संचालन भएका आयोजनाहरुको सम्झौतापत्र र विवरण सुरक्षित राख्ने र सम्झौता विवरणहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 15. वैदेशिक सहयोग तथा ऋण सम्झौता अर्न्तर्गत खरिद हुने मालसामानहरु सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

 1. वाषिर्क कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्षो साधारणतर्फो अनुमानित वजेट तयारी र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने ।
 2. विकास वजेट संचालन गर्न आवश्यकतानुसार योजना शाखालाई सघाउने ।
 3. कार्यालय प्रमुख तथा शाखाहरुलाई आर्थिक ऐन नियमको आधारमा राय सल्लाह ।
 4. विनियोजन वजेट अर्न्तर्गतका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा काष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट रकम निकासा र सो सम्बन्धी कार्य ।
 5. कार्यक्रम संशोधन भइसकेपछि रकमान्तर सम्बन्धी कार्य ।
 6. ऐन नियमानुसार तोकिएको श्रेस्ता राख्ने राख्न लगाउने ।
 7. विनियोजन हिसाबको लागि आवश्यक मास्केवारी तथा अन्य फांटवारी नियमित रुपमा तयार गर्ने गराउन र सम्बन्धित निकायमा समयमै पठाउने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 8. जिन्सी सम्बन्धी भौतिक तथा लेखा परीक्षण समितिको सदस्य भई काम गर्ने ।
 9. रकम पेश्की दिने र नियमानुसार पेश्की फछ्र्यौट गराउने ।
 10. विकास निर्माण सम्बन्धी खर्चको तथ्यांकहरु अद्यावधिक राख्‍ने ।

 

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

 1. मन्त्रालय सम्बन्धी कानूनहरुको व्याख्याका लागि शुरु कारवाही गर्ने र स्वीकृतको निर्णयको जानकारी सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 2. आवश्यकतानुसार कानूनी सल्लाहकारी सेवा सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 3. सम्बन्धित पक्षहरुका प्रतिनिधि वा संघ संस्थाहरुका सुझावहरुलाई ध्यानमा राखी ऐन नियमहरुको तर्जुमा र संशोधन गर्न राय सुझाव सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 4. ऐन कानूनको प्रारंभिक मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 5. ऐन नियम अर्न्तर्गतका आदेश आदिको तर्जुमा सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 6. सर्वोच्च अदालतवाट कायम नजिर सम्बन्धी निर्णयहरुको लगत विवरण अद्यावधिक सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 7. नजिर सम्बन्धी निर्णयहरु जानकारी गराउने सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 8. मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई विपक्षी वनाई अदालतमा परेका उजुरीको जवाफ तयार गर्ने सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

 

वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी समन्वय शाखा

 1. वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी नीतिको तर्जुमा।
 2. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम तयारी गर्ने।
 3. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रचार प्रसार, जनचेतना कार्यक्रम, अध्ययन, अनुसन्धान।
 4. वैदेशिक रोजगारको अवसर, पहिचान, मूल्याङ्कन तथा सूचना सङ्कलन।
 5. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता मुलुकहरुसँग हुने वार्ता एवं सम्झौता।
 6. वैदेशिक रोजगारमा हुने गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण।
 7. वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ मुलुक खुला गर्ने।
 8. वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई विदेशमा परेको समस्या निराकरण।
 9. वैदेशिक रोजगारबाट  विविध पक्षमा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान।
 10. श्रम सहचारी सम्वन्धमा मन्त्रालयस्तरबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य ।
 11. बिभिन्‍न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विज्ञापन र सूचनामा उल्लेखित बिषयहरुको संकलन गरी आवश्यकता अनुसार ती बैदेशिक रोजगार संस्थाहरुको छड्के अनुगमन गर्ने।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध तथा संघ संस्था अनुगमन शाखा

 1. ILO तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 2. ILO बाट पारित अभिसन्धिहरु र सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 3. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम सञ्‍चालन गर्ने संस्था सूचीकरण सम्बन्धी कार्य ।
 4. International Labor Conference सम्बन्धी कार्य ।
 5. ILO मा वाषिर्क र आवधिक रुपमा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी कार्य ।
 6. बैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु एवं ती संस्थाका एजेन्सीहरुको निरीक्षण तथा अनुगमन ।
 7. बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन ।
 8. बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम दिने संस्थाहरुको अनुगमन ।
 9. बैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु एवं ती संस्थाका एजेन्सीहरुको छड्के निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने तथा छड्के निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न समन्वय गर्ने।
 10. वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुको छड्के निरीक्षण तथा अनुगमनको समन्वय गर्ने ।

 

आप्रवासन कार्यक्रम समन्वय शाखा

 1. वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यहरुको लगत राख्ने ।
 2. सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीकोलागि संचालित कार्यक्रमहरुको संचालन तथा समन्वय गर्ने ।
 3. वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउन आवश्यक श्रोत जुटाउन पहल गर्ने ।
 4. वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रचार प्रसार , जनचेतना कार्यक्रम, अध्ययन, अनुसन्धान ।
 5. वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा संचालित वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको संचालन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने ।
 6. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरुको सीप दक्षता उपयोग गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पेश गर्ने ।
 7. देश विदेशमा हुने आप्रवाशन सम्वन्धी गोष्ठि सेमिनारहरुमा प्रस्तुत गरिने विषयहरु तयार गरी पेश गर्ने ।
 8. आप्रवाशन व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति तर्जूमा एवं परिमार्जनकोलागि पेश गर्ने ।
 9. विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सेवा मूलक संस्थाहरुसंग सर्म्पर्क कायम गरी आवश्यकता अनुसार राय सुझाव प्राप्त गर्ने, प्रतिवेदन लिने एवं उपयुक्त कारवाहीकोलागि पेश गर्ने ।
 10. शाखा सम्वन्धित विषयमा कानून वमोजिम निर्धारण गरिएका अन्य कार्यहरु।

 

श्रम सम्बन्ध, बालश्रम निवारण तथा सूचना शाखा

 1. श्रम सम्बन्धी नीति, योजना तर्जूमा सम्बन्धित कार्य।
 2. श्रम प्रशासनसंग सम्बन्धित श्रम कानुनको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य, सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनाको लागि कार्य।
 3. श्रम शिक्षा, तालिम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनको कार्य।
 4. टे्रड यूनियन तथा रोजगारदाता प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरी औद्योगिक शान्ति र विकासको कार्य गर्ने।
 5. श्रम शिक्षा, औद्योगिक सम्बन्ध, श्रमस्तर र अवस्थाको वारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, सेमिनार, गोष्ठी आदि कार्यक्रम गर्ने, गराउने।
 6. प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।
 7. वाल श्रम सम्बन्धी गुरु योजना तयारी गर्ने गराउने।
 8. वालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारण, तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 9. बालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
 10. वालश्रम विरुद्ध जनचेतना जगाउन प्रचार प्रसार गर्ने सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने।
 11. श्रमिकहरुका बालबालिकाहरुको लागि Day Care Centre शिक्षा आदिको प्रवन्ध गर्न व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहित एवं सहयोग गर्ने कार्य गर्ने गराउने।
 12. बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने।
 13. बालश्रम निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आईपेक, जी.टी.जेड. तथा अन्य दातृ राष्ट्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुसित सम्बन्धित कार्य गर्ने ।

 

रोजगार तथा तालिम समन्वय शाखा

 1. —रोजगार सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा, समन्वय अनुगमन, मुल्याङ्कन सम्वन्धी कार्य ।
 2. रोजगार सम्बन्धी ऐन, नियमहरुको तर्जुमा, संसोधन सम्वन्धी कार्य ।
 3. सीपविकास तालिम सम्बन्धी नीति, योजना तर्जुमा समन्वय अनुगमन, मुल्याङ्कन सम्वन्धी कार्य ।
 4. रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्वन्धी कार्य ।
 5. श्रमशक्ति, श्रमबजार, रोजगार तथा वेरोजगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशन सम्वन्धी कार्य ।
 6. रोजगार सूचना सेवा तथा श्रमिक आप सम्बन्धी कार्य ।
 7. सीपविकास तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा,परिमार्जन, तालिम संचालन मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धि कार्य ।
 8. सीपविकास तालिम संचालन,समन्वय र प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्य ।
 9. पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित सीपमुलक तालिम कार्यक्रम संचालन ।
 10. महिला, अपाङ्क, पिछडिएको वर्ग तथा जनजातिलाइ रोजगारी सम्बन्धी चेतना तथा पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्य ।

Latest Notice

View All