• English
 • Nepali
 •  
महाशाखाहरु

. प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा योजना तयारीको समन्वय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत नियमित तथा बैदेशिक सहायताबाट संचालन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य संचालित कार्यक्रमहरु तथा कार्यालयहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने,
 • स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगार सेवाको सूचना एवं तथ्यांक र सूचनाहरुको अद्यावधिक गराई प्रकाशन गर्ने,
 • आन्तरिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • निजामती सेवा ऐन, नियमावली अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिइने सुविधा पुरस्कार र विभागीय कारवाही सम्बन्धमा राय सहित पेश गर्ने,
 • मन्त्रालयको संगठन, दरवन्दी, कर्मचारी कार्य विवरण तयार गरी पेश गर्ने,
 • स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति एवं वैदेशिक भ्रमणका लागि संभाव्य उम्मेदवारको सूची तयार गरी रायसाथ पेश गर्ने,
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने, गर्न लगाउने तथा फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखाउने,
 • श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी ऐन नियमहरुको तर्जुमा संशोधन विधेयक तथा नियमावलीहरु तयार गरी पेश गर्ने,
 • श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी कानुनी राय एवं परामर्श सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयको website अद्यावधिक गर्न लगाउने ।
 

. वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखा
 • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा  गर्ने,
 • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन नियमहरुको तर्जुमा, संशोधन, विधेयक तथा नियमावलीहरु तयार गरी पेश गर्ने,
 • राष्ट्रिय तथा अन्टर्राष्ट्रिय स्तरका श्रम सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुका प्रकाशनहरु, आदिको संकलन, प्रकाशन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • अन्टर्राष्ट्रिय श्रम सँगठन ९क्ष्ीइरक्ष्एभ्ऋ० सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • अन्टर्राष्ट्रिय सर्म्पर्क सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
 • अभिलेख व्यवस्थापन ९ःक्ष्क्० सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
 • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने गराउने,
 • श्रम सहचारी सम्बन्धी समन्वयको कार्यहरु,
 • वैदेशिक रोजगार पर््रवर्द्धन सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने,
 • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गराउने ।


. रोजगार तथा श्रम समन्वय महाशाखा
 • श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने,
 • श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुको तर्जुमा, संशोधन, विधेयक तथा नियमावलीहरु तयार गरी पेश गर्ने,
 • श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्वन्धी अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य, सो सम्बन्धी सूचना एवं तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्ने,
 • राष्ट्रिय तथा अन्टर्राष्ट्रियस्तरका श्रम सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुका प्रकाशनहरु, आदिको संकलन, प्रकाशन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • कामदार मजदूरहरुको कर्तव्य र दायित्व वारे वोध गराउन कामदार शिक्षा ध्यचपभचुक भ्मगअबतष्यल सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गराउने,
 • वालश्रम, सम्वन्धी अध्ययन, र्सर्वेक्षण अनुसन्धान तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य, सो सम्बन्धी सूचना एवं तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्ने,
 • बालश्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
 • बालश्रम निवारणका लागि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने,
 • बालश्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन, बालश्रम विरुद्ध जनचेतना जगाउन प्रचार प्रसार गर्ने गराउने ,
 •  श्रमिकका बाल बालिकाहरुका लागि दिवा स्याहार केन्द्र -म्बथ अबचभ अभलतभच), शिक्षा आदिको प्रबन्ध गर्न व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहित एवं सहयोग गर्ने,
 • बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्टर्राष्ट्रिय गोष्ठी सेमिनार सम्मेलन सम्बन्धी कार्यहरु,
 • अभिलेख व्यवस्थापन ९ःक्ष्क्० सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
 • रोजगार सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा, समन्वय अनुगमन, मुल्याङ्कन
 • सीप विकास तालीम सम्बन्धी नीति, योजना तर्जुमा समन्वय अनुगमन, मुल्याङ्कन
 • रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
 • रोजगार सम्बन्धी ऐन, नियमहरुको तर्जुमा, संसोधन
 • श्रमशक्ति, श्रम बजार, रोजगार तथा वेरोजगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रकाशन
 • रोजगार सूचना सेवा तथा श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी
 • सीप विकास तालीम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा,परिमार्जन, तालीम सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण
 • सीपविकास तालीम सञ्चालन,समन्वय र प्रवर्द्दन
 • पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित सीपमूलक तालीम कार्यक्रम सञ्चालन
 • महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग तथा जनजातिलाई रोजगारी सम्बन्धी चेतना तथा पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम कार्यक्रम सञ्चालन ।

Latest Notice

View All