• English
  • Nepali
  •  

संगठनिक चार्ट

darbandi terij
सचिव1
उप-सचिव6
उप-सचिव(कानुन)1
उप-सचिव (लेखा)1
कम्प्युटर ईन्जिनियर1
कम्प्युटर अधिकृत1
शाखा अधिकृत17
सह-सचिव3
नायव सुब्बा11
कम्प्युटर अपरेटर4
टाइपिष्ट1
ड्राइभर5
कार्यालय सहायक12
लेखा अधिकृत1
लेखापाल1
अर्थशास्त्री1
ब.का.नि.1
श्रम सहचारी (रा. प. द्धि.)4
श्रम सहचारी (रा. प. तृ)6
मन्त्री1
परियोजना संयोजक1
कार्यक्रम अधिकृत1
प्रशासन तथा लेखा पर्सन1