• English
  • Nepali
  •  

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

मिति २०६९/०२/०५ मा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय अनुसार तोकिएको छ :–

क)   श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन,   अनुगमन र मूल्याङ्कन,

ख)   श्रमशक्ति र श्रमबजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण,

ग)   अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठन तथा श्रम सम्बन्धी अन्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था,

घ)   श्रमिक र व्यवस्थापकबीचको सम्बन्ध,

ङ)    रोजगार सेवा तथा श्रमिक आपूर्ति,

च)     वैदेशिक रोजगार,

छ)     व्यवसायिक तालीमको सञ्चालन, समन्वय तथा प्रवद्र्धन,

ज)   महिला, अपाङ्ग तथा मजदुरको सीप र तालीम,

झ)    टेड युनियन,

ञ)     श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा,

ट)      विदेशीहरुका लागि श्रम स्वीकृति,

ठ)     श्रम प्रशासन र व्यवस्थापन,

ड)     श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराइने बोनस र

ढ)      रोजगारी सिर्जना सम्वन्धी कार्यमा समन्वय ।

Latest Notice

View All